De wet verplicht orthopedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens in het cliëntendossier blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

Ik heb als orthopedagoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De toestemming kunt u ten allen tijde schriftelijk intrekken.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de zorg is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de gemeente/SVB gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je gemeente/SVB;

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • BSN
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving zoals bijvoorbeeld  ‘begeleiding’
 • De kosten van het consult